W skład konsorcjum realizującego
projekt OVERWATCH wchodzi
10 partnerów z 5 państw:

Polski, Niemiec, Włoch, Portugalii i Danii.

Konsorcjum skupia kluczowych interesariuszy dostarczających rozwiązań dla sektora bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, a każdy z nich wnosi swój unikalny wkład merytoryczny i wiedzę umożliwiające osiągnięcie celów projektu Overwatch.

Koordynator projektu

ITHACA ma 14 lat doświadczenia w tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych usług ułatwiających sprawne reagowanie na katastrofy naturalne oraz wspierających użytkowników końcowych w wielu dziedzinach (rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, transport, etc.), w tym poprzez integrowanie różnych źrodeł danych takich jak dane in situ, zobrazowania lotnicze i dronowe, internet rzeczy, bazy danych geoprzestrzennych. Nasze kompetencje obejmują pozyskiwanie, przetwarzanie i zarządzanie danymi geograficznymi i kartograficznymi w aplikacjach opartych o dane satelitarne, dostarczanie metod, usług analitycznych i narzędzi technicznych zapewniajacych w pełni operacyjne serwisy geoinformacyjne.

https://www.ithacaweb.org/

Jako dostawca usług szybkiego mapowania dla serwisu zarządzania kryzysowego systemu Copernicus od 2012 roku, Ithaca stworzy i przetestuje zestawy danych niezbędnych w procesie "uczenia" rozwijanych algorytmów sztucznej inteligencji do wykrywania zasięgu pożarów i powodzi i ich gradacji. Ithaca jest także częścią serwisu zarządzania kryzysowego Copernicus dot. analizy ryzyka i odbudowy (Risk&Recovery) oraz partnerem w projekcie CENTAUR (Copernicus ENhanced Tools for Anticipative response to climate change effects in the emergency and secURity domains), finansowanym z programu Horyzont Europa.

Partnerzy projektu
OVERWATCH to

Fundacja LINKS to prywatna organizacja non-profit, założona w 2018 roku w celu połączenia działalności naukowej i biznesowej. Jako instytucja naukowa LINKS współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi centrami badawczymi, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami w projektach z różnych dziedzin, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji, satelitarnej obserwacji Ziemi oraz technologiach nawigacyjnych.

https://linksfoundation.com/en/

Kometencje technologiczne LINKS obejmują zastosowanie sztucznej inteligencji do analiz zobrazowań satelitarnycj i lotniczych (wyznaczanie zasięgu pożaru/powodzi), a także wykorzytywanie technik nawigacji satelitarnej (GNSS,Galileo). Ostatnie projekty, w których LINKS uczestniczy to SAFERS, SHELTER i FASTER.

CBK PAN to wiodąca jednostka zapewniająca wsparcie dla polskich służb zarządzania kryzysowego w dziedzinie geoinformacji oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej. CBK oferuje użytkownikom z obszaru zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego oraz organizacjom pozarządowym wsparcie operacyjne podczas działań oraz prowadzi własne prace naukowo-badawcze dotyczące rozwoju zastosowań technik satelitarnych i dronów, specjalizując się w optymalizacji przepływu informacji pomiędzy dostawcami rozwiązań technologicznych a użytkonikami końcowymi z sektora bezpieczeństwa.

http://informacjakryzysowa.pl/en

Wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu nowych produktów informacyjnych wspierających wspólną świadomość sytuacyjną w sytuacjach kryzysowych oraz w ocenie użyteczności nowych, pre-operacyjnych rozwiązań podczas ćwiczeń i demonstracji, CBK jest liderem Pakietu roboczego "Projekt sytemu ukierunkowany na użytkownika" (wymagania funkcjonalne, scenariusze użycia), uczesniczy w tworzeniu systemu Overwatch i odpowiada za zorganizowanie jego praktycznej demonstracji w Polsce.

Robotto tworzy przełomowe rozwiązania, które dostarczają ratownikom informacji o terenie zdarzenia kryzysowego w czasie rzeczywistym, z wykorzytaniem sztucznej inteligencji i widzenia komputerowego. Dysponujemy zrobotyzowanymi rozwiązaniami dronowymi do wykrywania i analizowania pożarów lasów, działań poszukiwawczo-ratunkowych i bieżącego monitorowania zasięgu powodzi, dzięki którym służby zarządzania kryzysowego mogą prowadzić sprawne działania i zapewnić bezpieczeństwo ludności.

https://www.robotto.ai/

Zespół inżynierów-pasjonatów z Robotto specjalizuje się w dynamicznym planowaniu lotów, kontroli zachowania robotów w danej sytuacji, wykrywaniu zjawisk dzięki sztucznej inteligencji i przetwarzaniu brzegowemu (edge computing), dążąc do przezwyciężenia światowych problemów w rozwijaniu inteligentnej robotyki. Jedno z najnowszych osiągnięć to Robotto Pożar - inteligentne autonomiczne drony, wykorzystujące najnowocześniejsze algorytmy sztucznej inteligencji.

Holo-Light to wiodąca światowa firma w dziedzienie rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, zmierzajaca do pełnego wykorzystania rynkowego ptencjału oferowanego przez technologie XR. Firma opracowała gotową do wdrożenia Przemysłową Platformę Metaverse, która umożliwia łatwe i szybkie tworzenie, rozbudowę i działanie w przestrzeni cyfrowej.

https://www.holo-light.com/

Opracowana przez Holo-Light technologia rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej cieszy się zaufaniem podmiotów przemysłowych zainteresowanych skalowaniem modeli biznesowych i scenariuszy użycia. Od 2015 roku firma wdraża innowacje w dziedzinie AR/VR w swoich oddziałach zlokalizowanych w Ismaning (Niemcy), Innsbrucku (Austria) i Durham w Stanach Zjednoczonych.

Alpha Consult to europejska firma konsultingowa z dziedziny zarządzania i technologii, wspierająca przedsiębiorców, regulatorów i instytucje UE w dziedzinach takich jak: plany biznesowe, analizy kosztów i korzyści, analizy wpływu, oceny rynku i konkurencyjności, wymagania użytkowników, modele biznesowe, strategie wejścia na rynek, prawa własności intelektualnej, komunikacja i promocja - na miejscu i w internecie, zarządzanie projektami, kontrola jakości, kwestie etyczne.

https://alphacons.eu/

Alpha jest uznawana za jedną z wiodących organizacji eksperckich w nawigacji satelitarnej (EGNSS, GNSS), obserwacji satelitarnej (system Copernicus i inne), systemach inteligentnego transportu, bezzałogowych systemach powietrznych i powiązanych dziedzinach. Ostatnie projekty realizowane przez Alpha to SAFERS, I-REACT i FLOODIS.

ISQ to niezależna prywatna firma, opracowująca innowacyjne i zintegrowane rozwiązania światowej klasy. ISQ oferuje szerokie spektrum usług: inspekcje techniczne, doradztwo, szkolenia i działalnośc badawczo-rozwojową w wielu dziedzinach, takich jak materiały, integralność strukturalna, ocena ryzyka, efektywność ekologiczna i energetyczna, zdrowie, bezpieczeństwo, metrologia, normy jakości, technologie produkcyjne, automatyka przemysłowa, robotyka.

https://isqgroup.com/

ISQ uczestniczy w wielu krajowych i europejskich projektach naukowo-badawczych oraz prowadzi własną działalność R&D dla sektora przemysłowego, kosmicznego, lotniczego i obronnego, w szczególności poprzez rozwijanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aplikacji wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną, obserwacje satelitarne dla zarządzania lasami i podwodnego górnictwa, opracowywanie innowacyjnych metod i programów szkoleniowych dla różnych ogranizacji i ich personelu.

Digital Transformation Company to jeden z wiodacych podmiotów we Włoszech prowadzący również dzialalność globalnie, zatrudniający około 12 000 osób i mający ponad 60 oddziałów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Grupa skupia ponad 20 firm z 12 krajów i od ponad 40 lat wspiera ewolucję różnych form i organizacji dzięki głębokiej znajomości procesów biznesowych we wszystkich segmentach rynku, w pełni wykorzytując możliwości oferowane przez zaawansowane technologie cyfrowe i własne autorskie rozwiązania.

https://www.eng.it/en/

W ciągu ostatnich kilku lat ENG stworzyło kilka usług i pozyskało bogate doświadczenia wynikające z koordynacji i zarządzania technicznego unijnymi projektami: przeglądarka mapowa i zarządzanie ruchem drogowym (projekt ALFA, EFFECTOR), platforma dowodzenia i kontroli (EFFECTOR, RESCUER), połączony obraz sytuacji operacyjnej (FASTER, EFFECTOR, 7SHIELD), planowanie misji i jej prowadzenie z lepszym wykorzystywaniem posiadanych zasobów (ALFA, MARISA, EFFECTOR), monotorowanie zagrożeń (ALFA, 7SHIELD).

Inesctec to prywatna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami naukowymi, rozwojem i transferem technologii, zaawansowanym doradztwem i szkoleniami oraz pre-inkubacją nowych firm technologicznych. Pracujemy na styku świata naukowego i biznesu, łącząc ośrodki naukowe, firmy, administrację publiczną i społeczeństwo. Poprzez model "zarządzanej nauki" Inestec wykorzystuje wiedzę i rezultaty badań naukowych w projektach transferu technologii, przyczyniając się do wytworzenia wartości dodanej i pozytywnych efektów społecznych. W projekcie Overwatch jest odpowiedzialny za budowę systemu zapasowej łączności. Niektóre z ostatnio realizowanych przez Inestec projektów to UNEXMIN, SUNNY i FIRELOGUE.

https://www.inesctec.pt/en

Inestec to prywatna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami naukowymi, rozwojem i transferem technologii, zaawansowanym doradztwem i szkoleniami oraz pre-inkubacją nowych firm technologicznych. Pracujemy na styku świata naukowego i biznesu, łącząc ośrodki naukowe, firmy, administrację publiczną i społeczeństwo. Poprzez model "zarządzanej nauki" Inestec wykorzystuje wiedzę i rezultaty badań naukowych w projektach transferu technologii, przyczyniając się do wytworzenia wartości dodanej i pozytywnych efektów społecznych. W projekcie Overwatch jest odpowiedzialny za budowę systemu zapasowej łączności. Niektóre z ostatnio realizowanych przez Inestec projektów to UNEXMIN, SUNNY i FIRELOGUE.

Cinamil to Centrum Badawcze Akademii Armii Portugalii, które koordynuje działalność naukową i technologiczną prowadzoną przez portugalskie wojsko oraz Republikańską Gwardię Narodową. CINAMIL skupia kompetencje i wiedzę w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa dla celów tych podmiotów oraz koordynuje zdolności zapewniane przez jednostki armii portugalskiej, jej laboratoria, szkoły zawodowe oraz Wojskowe Centrum Informacji Geoprzestrzennej.

https://academiamilitar.pt/investigacao-...

CINAMIL będzie odpowiedzialny za organizację demonstracji systemu Overwatch w Portugalii, a na wcześniejszym etapie prac za zdefiniowanie wymagań użytkowników końcowych, udzial w rozwijaniu modułu mapowego (WP2) oraz systemu zarządzania (WP3).

Fundacja LINKS to prywatna organizacja non-profit, założona w 2018 roku w celu połączenia działalności naukowej i biznesowej. Jako instytucja naukowa LINKS współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi centrami badawczymi, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami w projektach z różnych dziedzin, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji, satelitarnej obserwacji Ziemi oraz technologiach nawigacyjnych.

https://linksfoundation.com/en/

Kometencje technologiczne LINKS obejmują zastosowanie sztucznej inteligencji do analiz zobrazowań satelitarnycj i lotniczych (wyznaczanie zasięgu pożaru/powodzi), a także wykorzytywanie technik nawigacji satelitarnej (GNSS,Galileo). Ostatnie projekty, w których LINKS uczestniczy to SAFERS, SHELTER i FASTER.

ISQ to niezależna prywatna firma, opracowująca innowacyjne i zintegrowane rozwiązania światowej klasy. ISQ oferuje szerokie spektrum usług: inspekcje techniczne, doradztwo, szkolenia i działalnośc badawczo-rozwojową w wielu dziedzinach, takich jak materiały, integralność strukturalna, ocena ryzyka, efektywność ekologiczna i energetyczna, zdrowie, bezpieczeństwo, metrologia, normy jakości, technologie produkcyjne, automatyka przemysłowa, robotyka.

https://isqgroup.com/

ISQ uczestniczy w wielu krajowych i europejskich projektach naukowo-badawczych oraz prowadzi własną działalność R&D dla sektora przemysłowego, kosmicznego, lotniczego i obronnego, w szczególności poprzez rozwijanie algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aplikacji wykorzystujących rzeczywistość rozszerzoną i wirtualną, obserwacje satelitarne dla zarządzania lasami i podwodnego górnictwa, opracowywanie innowacyjnych metod i programów szkoleniowych dla różnych ogranizacji i ich personelu.

CBK PAN to wiodąca jednostka zapewniająca wsparcie dla polskich służb zarządzania kryzysowego w dziedzinie geoinformacji oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej. CBK oferuje użytkownikom z obszaru zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochrony ludności, bezpieczeństwa publicznego oraz organizacjom pozarządowym wsparcie operacyjne podczas działań oraz prowadzi własne prace naukowo-badawcze dotyczące rozwoju zastosowań technik satelitarnych i dronów, specjalizując się w optymalizacji przepływu informacji pomiędzy dostawcami rozwiązań technologicznych a użytkonikami końcowymi z sektora bezpieczeństwa.

http://informacjakryzysowa.pl/en

Wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie w tworzeniu nowych produktów informacyjnych wspierających wspólną świadomość sytuacyjną w sytuacjach kryzysowych oraz w ocenie użyteczności nowych, pre-operacyjnych rozwiązań podczas ćwiczeń i demonstracji, CBK jest liderem Pakietu roboczego "Projekt sytemu ukierunkowany na użytkownika" (wymagania funkcjonalne, scenariusze użycia), uczesniczy w tworzeniu systemu Overwatch i odpowiada za zorganizowanie jego praktycznej demonstracji w Polsce.

Digital Transformation Company to jeden z wiodacych podmiotów we Włoszech prowadzący również dzialalność globalnie, zatrudniający około 12 000 osób i mający ponad 60 oddziałów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Grupa skupia ponad 20 firm z 12 krajów i od ponad 40 lat wspiera ewolucję różnych form i organizacji dzięki głębokiej znajomości procesów biznesowych we wszystkich segmentach rynku, w pełni wykorzytując możliwości oferowane przez zaawansowane technologie cyfrowe i własne autorskie rozwiązania.

https://www.eng.it/en/

W ciągu ostatnich kilku lat ENG stworzyło kilka usług i pozyskało bogate doświadczenia wynikające z koordynacji i zarządzania technicznego unijnymi projektami: przeglądarka mapowa i zarządzanie ruchem drogowym (projekt ALFA, EFFECTOR), platforma dowodzenia i kontroli (EFFECTOR, RESCUER), połączony obraz sytuacji operacyjnej (FASTER, EFFECTOR, 7SHIELD), planowanie misji i jej prowadzenie z lepszym wykorzystywaniem posiadanych zasobów (ALFA, MARISA, EFFECTOR), monotorowanie zagrożeń (ALFA, 7SHIELD).

Robotto tworzy przełomowe rozwiązania, które dostarczają ratownikom informacji o terenie zdarzenia kryzysowego w czasie rzeczywistym, z wykorzytaniem sztucznej inteligencji i widzenia komputerowego. Dysponujemy zrobotyzowanymi rozwiązaniami dronowymi do wykrywania i analizowania pożarów lasów, działań poszukiwawczo-ratunkowych i bieżącego monitorowania zasięgu powodzi, dzięki którym służby zarządzania kryzysowego mogą prowadzić sprawne działania i zapewnić bezpieczeństwo ludności.

https://www.robotto.ai/

Zespół inżynierów-pasjonatów z Robotto specjalizuje się w dynamicznym planowaniu lotów, kontroli zachowania robotów w danej sytuacji, wykrywaniu zjawisk dzięki sztucznej inteligencji i przetwarzaniu brzegowemu (edge computing), dążąc do przezwyciężenia światowych problemów w rozwijaniu inteligentnej robotyki. Jedno z najnowszych osiągnięć to Robotto Pożar - inteligentne autonomiczne drony, wykorzystujące najnowocześniejsze algorytmy sztucznej inteligencji.

Inesctec to prywatna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami naukowymi, rozwojem i transferem technologii, zaawansowanym doradztwem i szkoleniami oraz pre-inkubacją nowych firm technologicznych. Pracujemy na styku świata naukowego i biznesu, łącząc ośrodki naukowe, firmy, administrację publiczną i społeczeństwo. Poprzez model "zarządzanej nauki" Inestec wykorzystuje wiedzę i rezultaty badań naukowych w projektach transferu technologii, przyczyniając się do wytworzenia wartości dodanej i pozytywnych efektów społecznych. W projekcie Overwatch jest odpowiedzialny za budowę systemu zapasowej łączności. Niektóre z ostatnio realizowanych przez Inestec projektów to UNEXMIN, SUNNY i FIRELOGUE.

https://www.inesctec.pt/en

Inestec to prywatna organizacja non-profit, zajmująca się badaniami naukowymi, rozwojem i transferem technologii, zaawansowanym doradztwem i szkoleniami oraz pre-inkubacją nowych firm technologicznych. Pracujemy na styku świata naukowego i biznesu, łącząc ośrodki naukowe, firmy, administrację publiczną i społeczeństwo. Poprzez model "zarządzanej nauki" Inestec wykorzystuje wiedzę i rezultaty badań naukowych w projektach transferu technologii, przyczyniając się do wytworzenia wartości dodanej i pozytywnych efektów społecznych. W projekcie Overwatch jest odpowiedzialny za budowę systemu zapasowej łączności. Niektóre z ostatnio realizowanych przez Inestec projektów to UNEXMIN, SUNNY i FIRELOGUE.

Holo-Light to wiodąca światowa firma w dziedzienie rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, zmierzajaca do pełnego wykorzystania rynkowego ptencjału oferowanego przez technologie XR. Firma opracowała gotową do wdrożenia Przemysłową Platformę Metaverse, która umożliwia łatwe i szybkie tworzenie, rozbudowę i działanie w przestrzeni cyfrowej.

https://www.holo-light.com/

Opracowana przez Holo-Light technologia rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej cieszy się zaufaniem podmiotów przemysłowych zainteresowanych skalowaniem modeli biznesowych i scenariuszy użycia. Od 2015 roku firma wdraża innowacje w dziedzinie AR/VR w swoich oddziałach zlokalizowanych w Ismaning (Niemcy), Innsbrucku (Austria) i Durham w Stanach Zjednoczonych.

Cinamil to Centrum Badawcze Akademii Armii Portugalii, które koordynuje działalność naukową i technologiczną prowadzoną przez portugalskie wojsko oraz Republikańską Gwardię Narodową. CINAMIL skupia kompetencje i wiedzę w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa dla celów tych podmiotów oraz koordynuje zdolności zapewniane przez jednostki armii portugalskiej, jej laboratoria, szkoły zawodowe oraz Wojskowe Centrum Informacji Geoprzestrzennej.

https://academiamilitar.pt/investigacao-...

CINAMIL będzie odpowiedzialny za organizację demonstracji systemu Overwatch w Portugalii, a na wcześniejszym etapie prac za zdefiniowanie wymagań użytkowników końcowych, udzial w rozwijaniu modułu mapowego (WP2) oraz systemu zarządzania (WP3).

Alpha Consult to europejska firma konsultingowa z dziedziny zarządzania i technologii, wspierająca przedsiębiorców, regulatorów i instytucje UE w dziedzinach takich jak: plany biznesowe, analizy kosztów i korzyści, analizy wpływu, oceny rynku i konkurencyjności, wymagania użytkowników, modele biznesowe, strategie wejścia na rynek, prawa własności intelektualnej, komunikacja i promocja - na miejscu i w internecie, zarządzanie projektami, kontrola jakości, kwestie etyczne.

https://alphacons.eu/

Alpha jest uznawana za jedną z wiodących organizacji eksperckich w nawigacji satelitarnej (EGNSS, GNSS), obserwacji satelitarnej (system Copernicus i inne), systemach inteligentnego transportu, bezzałogowych systemach powietrznych i powiązanych dziedzinach. Ostatnie projekty realizowane przez Alpha to SAFERS, I-REACT i FLOODIS.